نحوه محاسبه تعداد صفحات و برآورد هزینه ترجمه

صفحه اصلی > نحوه محاسبه تعداد صفحات و برآورد هزینه ترجمه

جهت محاسبه هزینه ترجمه، به طور کلی توصیه می کنیم ابتدا تعداد لغات متن فارسی خود را بیابید برای یافتن تعداد لغات متن فارسی خود ابتدا متن خود را به فرمت فایل Word تبدیل کنید، در نوار پایین محیط Word تعداد لغات قابل مشاهده است. سپس این تعداد لغات را تقسیم بر 250 نمایید تا تعداد صفحه استاندارد آن معین شود، به عنوان مثال:سپس بر اساس تعداد صفحه و بر مبنای  تعرفه ی ذکر شده در وبسایت، تعداد صفحات تعرفه را بدست آورده:

2775/250=11 صفحه
 
مطابق جدول تعرفه ، ترجمه فارسی به انگلیسی  برای تعداد صفحات تا 30 صفحه استاندارد درج شده است.