اخبار

1395/11/28
امتیاز دهی در دانشگاههای مختلف متفاوت است برای اعضای دانشگاه متفاوت از دیگر افرادی که قصد شرکت در مصاحبه دکتری را دارند می باشد. در امتیاز بندی ترتیب نفرات نقش مهمی دارند.


چگونه امتیاز مقاله بین نویسندگان مقاله تقسیم میشود؟
امتیاز دهی در دانشگاههای مختلف متفاوت است اما میتوان بصورت کلی از زیر استفاده نمود:
اگر مقاله یک نویسنده داشته باشد 100درصد امتیاز محسوب میشه.
اگر مقاله دو نویسنده داشته باشد نفراول نویسنده 90درصد ونفر دوم 60درصد امتیاز محسوب میشه.
اگر مقاله سه نویسنده داشته باشد نفر اول 80 درصد ونفر دوم 50 درصد ونفر سوم 50 درصد امتیاز محسوب میشه.
اگر مقاله چهار نویسنده داشته باشد نفر اول 70 درصد ونفردوم 40 درصد ونفرسوم 40 درصد ونفر چهارم 40درصد امتیاز محسوب میشه.
اگر مقاله پنج نویسنده داشته باشد نفراول 60 درصد ونفر دوم 30درصد ونفرسوم 30درصد نفرچهارم 30درصد ونفرپنجم 30 درصد امتیاز محسوب میشه.
واگر مقاله بیشتراز 5نفرنویسنده داشته باشد 50درصد نفراول 125درصد تقسیم برتعدادسایر نویسندگان امتیاز محسوب میشه.
سوال اینکه ایا امتیاز نویسنده مسول ونویسنده اول یکی است؟
اکثردانشجویان درمورد امتیاز بین نویسنده اول ومسول به اشتباه میوفتندوباید دقت کنیم که فرقی بین نویسنده مسول ونویسنده اول وجود داردفرق دراین است که نویسنده اول به عنوان مسول اصلی مقاله درنظرگرفته میشه واز جایگاه بالایی دربین اسامی دیگر نویسندگان برخورداراست اما نویسنده مسول به عنوان رابطه بین نویسنده گان مقاله ومجله عمل میکندبنابراین نویسنده اول ازاهمیت بیشتری برخوردار است .
نحوه محاسبه امتیاز برای مشاوره پایان نامه ها:
پایان نامه دکتری عمومی گروه پزشکی (2امتیاز)
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد وداروسازی (3امتیاز)
پایان نامه دوره تخصصی (3.5 امتیاز)
پایان نامه فوق تخصصی (5امتیاز)
پایان نامه دکتری ( 8امتیاز)
مشاورین پایان نامه 30درصد استاد راهنما


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !