اخبار

تدوین پرسشنامه

پرسشنامه نقش کلیدی در فرآیند جمع آوری داده دارد.پرسشنامه مطلوب می تواند ثبت داده را تسهیل کند و منجر به کاهش هزینه ها و زمان برای جمع آوری و پردازش داده شود.پرسشهاي زمينهاي يا خصيصه ها:
اين پرسشها براي كسب اطلاع از خصوصيات پاسخگو است، پرسشهايي در مورد جنس، سن، شغل، قوميت، مذهب و ... در اين گروه جاي ميگيرند. اين پرسشها در پرسشنامه بيشتر در نقش متغيرهاي مستقل ظاهر ميشوند.


پرسشهاي رفتاري:
اين پرسشها براي اطلاع از رفتارها و فعاليتهاي پاسخگويان مناسب است، چراكه رفتار پاسخگو مد نظر است و در صدد كشف فعاليتهاي آنها هستيم. پرسشهايي نظير (روزي چند ساعت از برنامه هاي تلويزيوني استفاده ميكنيد؟، آيا در فعاليتهاي محلي شركت ميكنيد؟ و ...)


پرسشهاي اعتقادي:
كانون توجه اين پرسشها تعيين چيزي است كه پاسخگو آن را درست ميداند. مثلاً (به نظر شما مشاركت محلي تا چه اندازه بر توسعه محلي تاثير دارد؟، تا چه حد موافق هستيد: مسئولين در توسعه محلي نقشي ندارند؟ و ...) در اين پرسشها به دنبال سنجش اعتقادات و باورهاي شخصي پاسخگو ميباشيم، باورهايي كه ذهن پاسخگو وجود دارد و با آنها زندگي ميكند.


پرسشهاي نگرشي:
كانون توجه اين پرسشها تعيين چيزي است كه پاسخگو آن را مطلوب ميداند. مثلاً (به نظر شما شهروندان محله بايد در فعاليتهاي محلي شركت كنند؟، آيا مسئولين محلي موظف به تشويق مشاركت محلي شهروندان هستند؟ و ...) در اين پرسشها از پاسخگو درخواست ميشود شرايط مطلوب و آرماني را تعيين كنند و و به دنبال تعيين ميزان اعتقادات و باورهاي شخصي آنها نيستيم.


پرسشهاي دانشي:

اين پرسشها به دنبال ارزيابي و سنجش دانش و آگاهي پاسخگو ميباشد. در مطالعاتي نظير سواد رسانهاي، سواد انرژي، مطالعات فرهنگ سازماني بيشتر از اين نوع پرسشها استفاده ميكنيم.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !